back logo sitemap korea eng ch_a ch_b jpa img

 

清溪川影像世界

  CF广告/Animation

  清溪川主题歌曲

  精彩照片

  影像艺术

清溪川主题旅游

  步行旅游线路

清溪川文化馆

便利设施

  进出通道

清溪川的水

桥与人造景物

  22座桥

  八石潭

  人造景物

     

清溪川历史

  清溪川诞生

  1700年代的清溪川整治

  日帝侵略时期

  1950年代以后

清溪川复原史

  背景及意义

  从开工到竣工

  预期效果和成果

清溪川文化及生活

  文化遗产

  清溪川文化

  清溪川生活像


 
SITEMAP 한국어 ENGLISH 中文简体 中文繁體 日本語